Všeobecné obchodní podmínky

společnosti KVADRANT ČÁSLAV, s.r.o.

1.      Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KVADRANT ČÁSLAV, s.r.o. (dále jen „společnost“ nebo „prodávající“), se sídlem Husova 215, 286 01 Čáslav, IČ: 26482967, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 85103, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti či na základě kupní nebo obdobné smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi společností a jinou osobou (dále jen „kupující“, „odběratel“ nebo „uživatel“) prostřednictvím internetového portálu (obchodu) společnosti. Internetový portál (obchod) je společností provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese "https://eternalshop.cz.

1.2.   Tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy si kupující prostřednictvím internetového portálu společnosti pořizuje produkt, který společnost nabízí, popř. na jiné případy, je – li tak smluvními stranami ujednáno.

1.3.   Je – li smluvní stranou spotřebitel, vztahují se na něho vedle těchto obchodních podmínek a občanského zákoníku, ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném a účinném znění. V případě, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít se společností kupní, či obdobnou smlouvu, jedná v rámci své podnikatelské činnosti, ustanovení týkající se ochrany spotřebitele se na ni nevztahují. 

1.4.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.6.   Obchodní podmínky jsou dostupné na webové stránce společnosti a je umožněna jejich reprodukce, uchování či archivace, pro případné pozdější zobrazení kupujícím, či uživatelem, což tito zmínění berou na vědomí a v případě objednávání zboží si tyto obchodní podmínky uchovají pro svoji případnou potřebu.

1.7.   Znění obchodních podmínek může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.8.   Objednávat produkty společnosti může kupující na základě registrace (uživatelský účet) nebo bez registrace.

 
2.      Základní ustanovení

2.1.   Internetový obchod je elektronický portál společnosti provozovaný na webové stránce "https://eternalshop.cz, který slouží především k nabídce produktů a jejich koupi.

2.2.   Produktem se rozumí veškeré zboží prodávané, resp. nabízené společností v internetovém obchodě.

2.3.   Uživatel je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštěvuje internetový obchod společnosti. Uživatelem je i kupující.

2.4.   Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje, nebo má v úmyslu nakoupit produkty nabízené prodávajícím v internetovém obchodě. Kupující také uživatel.

2.5.   Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná, tedy nenakupuje, popř. neuzavírá s prodávajícím jinou          smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti.

2.6.   Produkt na zakázku je zboží, které je zákazníkovi připraveno tzv. „na míru“, na základě jeho konkrétního požadavku (dále jen „produkt na míru“). Při objednání produktu na míru je kupující povinen zaplatit prodávající, kupní cenu ve výši 100 % před dodáním produktu na míru.

 
3.      Uživatelský účet

 

3.1.   Na základě registrace má kupující možnost zřídit si na internetové stránce společnosti svůj uživatelský účet. Prostřednictvím uživatelského účtu může kupující tento účet spravovat a provádět objednávky    jednotlivých produktů nabízených společností.

3.2.   Při registraci na internetové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené odběratelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou společností považovány za správné.

3.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu ke svému uživatelskému účtu.

3.4.   Společnost může zrušit uživatelský účet odběratele, a to zejména v případě, že kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek) a nebo, pokud uživatel svůj uživatelský účet po dobu více než 24 měsíců nevyužívá.

3.5.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení internetového portálu společnosti.

 
4.      Objednávka a uzavření smlouvy

 

4.1.   Není – li společností stanoveno jinak, má kupující možnost objednávat produkty:

a) jednorázově, jako neregistrovaný uživatel

b) prostřednictvím svého uživatelského účtu

4.2.   Objednávka provedená způsobem jiným, než tím, který je uveden pod 4.1. písm. b) musí obsahovat přesný název objednávaného zboží, popř. katalogové číslo, je – li uvedeno, počet kusů, které kupující   objednává, osobní údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa, kontaktní e-mail a telefon). V neposlední řadě kupující určí způsob dodání (viz. čl. VI. dodací podmínky) 

4.3.   Společnost uvádí u každého nabízeného produktu údaje a informace, které tento produkt specifikují tak, aby byl dostatečně konkrétní a srozumitelný a nebylo tak pochyb o tom, co je předmětem produktu nebo jaká je jeho cena.

4.4.   Pro objednání produktu vyplní kupující elektronický objednávkový formulář (nákupní košík) na internetovém portálu společnosti. Objednávkový formulář obsahuje informace především o:

 • Kupujícím
 • objednávaném produktu
 • cenu produktu, případné vícenáklady (na dodání, balení, atp.)
 • Způsobu úhrady ceny za objednaný produkt,
 • Zvolený způsob dodání, je-li nabízen

4.5.   Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky odběratel vložil, a to i s ohledem na možnost odběratele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře. Objednávku odešle odběratel společnosti kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou společností považovány za správné. Společnost po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Není – li uvedeno jinak, potvrzení přijetí objednávky se nepovažuje za přijetí (akceptaci) objednávky, resp. není uzavřením kupní smlouvy.

4.6.   Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávaný produkt, cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

4.7.   Společnost je oprávněna požádat odběratele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud není k výzvě prodávajícího totožnost kupujícího ověřena, nebo není li potvrzena platnost objednávky, považuje se objednávka za neplatnou. Smluvní vztah tak nevznikne.

4.8.   Návrh smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

4.9.   Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, zejména v případě, kdy kupující v minulosti porušil smlouvu uzavřenou s prodávajícím, popř. porušil, či porušuje VOP.

4.10.                   Smluvní vztah mezi společností a odběratelem vzniká potvrzením objednávky (akceptací), jež je společností odesláno na elektronickou adresu odběratele. Pokud k tomuto nedojde, pak zaplacením kupní ceny kupujícím, nebo převzetím objednaného produktu kupujícím, podle toho, co           nastane dříve.

4.11.                   V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle           kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

4.12.                   Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícím prostřednictvím elektronické pošty. 

4.13.                   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy           (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.14.                   Uzavřenou smlouvou se prodávající především zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

4.15.                   Kupující může zrušit objednávku, v případě, že ji prodávající doposud nepotvrdil. Objednávky přijaté prodávajícím jsou považovány za závazné. Závaznou objednávku lze zrušit po dohodě s prodávajícím.

4.16.                   Možnost zrušení objednávky se nevztahuje z povahy věci na objednávku týkající se produktu na míru. V případě, že by kupující odmítl převzít takto objednané zboží, vzniká prodávajícímu nárok na úhradu veškerých vynaložených nákladů. Tento nárok může dosahovat 100 % avizované kupní ceny. Tuto skutečnost bere kupující, který objednává produkt na míru, na vědomí.

4.17.                   Prezentace produktů, tak jak je umístěná na webovém rozhraní internetového obchodu má především informativní charakter. Prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží   a§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

 
5.      Cena produktu a platební podmínky

 

5.1.   Ceny produktů jsou společností uváděny včetně veškerých daní, cel a poplatků. Ceny produktů nezahrnují náklady na balení, dopravu a dodání produktů kupujícímu (dále jen „ostatní náklady“). Tyto ostatní náklady, jsou – li, se připočítávají k ceně produktů.

5.2.   Cena produktů je uváděna v českých korunách (CZK). Informace o nákladech za balení, dopravu a dodání obsahuje objednávkový formulář, popř. internetový obchod. Obecně pak o těchto nákladech pojednává čl. VI. VOP.

5.3.   Ceny produktů, tak jak jsou uváděny v internetovém obchodu, stejně jako ceny za ostatní náklady jsou v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. Případné slevy není možné kombinovat, nestanoví – li prodávající jinak.

5.4.   Prodávající má právo uzavřít s kupujícím smlouvu za individuálně dohodnutou cenu (množstevní sleva, atp.)

5.5.   Prodávající má možnost poskytnou na produkty slevu, označit je jako „akční“, či „platí do vyprodání zásob“. Takovéto označení má svá pravidla pro uplatnění. Pravidla jsou prodávajícím zveřejněna na        webu internetového obchodu. V případě že je kupujícím uplatňován nárok na takto označené zboží v rozporu se stanovenými pravidly, není prodávající povinen uzavřít smlouvu za takových podmínek. Prodávající musí kupujícího upozornit, že pravidla pro uplatnění, resp. využití „akce“ či „slevy“ nenaplnil a nabídne mu vyřízení objednávky standardním způsobem.

5.6.   V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodu, nebo v průběhu objednávky, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

5.7.   Prodávající upozorní kupujícího, pokud uváděná cena produktů v internetovém obchodě neodpovídá aktuální situaci. Pokud kupující nesouhlasí se změnou ceny, vyhrazuje si prodávající možnost od smlouvy odstoupit.

5.8.   Cenu produktu, včetně ostatních nákladů ve smyslu odst. 1, tak jak jsou vždy uvedeny u těchto produktů, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • V hotovosti, při osobním převzetí (pouze na prodejně)
 • „Na dobírku“
 • Bezhotovostně, převodem na účet společnosti
 • Bezhotovostně, prostřednictvím platebního systému (pouze na prodejně)
 • Bezhotovostně platební kartou – online internetová platba
 • Jiným způsobem, který nabízí internetový obchod

5.9.   Zvolený způsob platby označí kupující v objednávce.

5.10.                   Společnost nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení ohledně možnosti uhradit cenu produktu předem. (na objednávku)

5.11.                   Cena produktu je splatná do 5-ti dnů od uzavření smlouvy, nebo do konkrétního data, které stanoví prodávající. Není-li dohodnuto či uvedeno jinak, vždy nejpozději při převzetí zboží kupujícím.

5.12.                   Nezaplacením ceny zboží ve stanoveném termínu smlouva zaniká. V případě že si strany poskytli byť           jen částečné plnění, jsou povinni vrátit si vše, co navzájem od druhé strany získaly, nedohodnou – li se jinak.

5.13.                   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V takové případě je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti.

5.14.                   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví společnost ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Společnost je plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví společnost kupujícímu po uhrazení ceny produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu odběratele, popř. ji přiloží v papírové podobě k objednanému zboží.

 
6.      Dodání a nabytí vlastnického práva

 

6.1.   Zboží, které má prodávající skladem, expeduje zpravidla nejpozději do 48 hodin od přijetí objednávky a to jedná – li se o platbu na dobírku nebo o osobní převzetí zboží. Při platbě převodem na     účet je zboží, které je skladem, expedováno zpravidla tentýž den, kdy je platba za zboží připsaná na účet. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné, není – li dohodnutý opak.

6.2.   Zboží, které není skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je kupující informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, výrazně se zvýšila jeho   cena nebo náklady na dodání, atp.) není možné za stanovených podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení bude kupující neprodleně informován. V případě, že kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel, nebo účet, ze kterého byla platba poukázána, a to do 5 - ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

6.3.   Produkty na míru dodává prodávající po předchozí dohodě s kupujícím, v závislosti na velikosti a náročnosti dohodnuté zakázky, obecně pak ve lhůtě od 3 do 7 pracovních dnů. Prodávající si vyhrazuje právo takovouto lhůtu prodloužit, je–li spojena výroba produktu na míru s časovou náročností, nebo dodáním speciální suroviny či obalu. Výroba takovéhoto produktu nezačíná dříve, nežli kupující zaplatí částku ve výši 100 % kupní ceny.

6.4.   S ohledem na povahu nabízených produktů dodává prodávající objednané zboží buď při osobním převzetí, anebo prostřednictvím zasilatele, se kterým má uzavřenou smlouvu. Je na kupujícím jaký způsob dodání, resp. převzetí zvolí.

6.5.   Náklady spojené s dodáním, nejsou součástí kupní ceny produktů a jsou vždy uvedeny u volby dodání na webu internetového obchodu s případnými dalšími náklady. V případě, že je nutné zboží dodávat opakovaně a to z důvodu nikoliv na straně prodávajícího, je kupující povinen uhradit vícenáklady s tím spojené.

6.6.   Kupující bere na vědomí, že prodávající má uzavřenou smlouvu se zasilatelem na doručování produktů pouze v rámci ČR. Možnost doručení do zahraničí je možná pouze na základě předchozí dohody s prodávajícím.

6.7.   V případě, že kupující objedná zboží, jehož kupní cena v součtu přesahuje částku 2.000,- Kč, je mu doprava poskytnuta bezplatně. Tento benefit se nevztahuje k dobírce. Dobírka (doběrečné) je účtována samostatně, její cena je vždy uváděna, pokud je tento způsob platby zvolen.

6.8.   Dodáním ve smyslu těchto VOP se rozumí okamžik, doručení zboží kupujícímu a to v souladu se smlouvou a na adresu, kterou uvedl. Dodáním je rovněž okamžik osobního převzetí zboží kupujícím.

6.9.   Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením plné kupní ceny, nikoliv dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale neučinil tak. (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

6.10.                   Kupující je povinen zboží při převzetí pečlivě překontrolovat, především pak to, zda je obal neporušen, nezdeformován atp. V případě že má kupující pocit, že zboží vykazuje závady, oznámí to přepravci a kupujícímu. S oběma pak sepíše protokol o převzetí s výhradou, anebo protokol o tom, že zboží převzít odmítl. Takovéto odmítnutí se nepovažuje za bezdůvodné. Podpisem dodacího listu         kupující stvrzuje, že zboží přebírá a případná reklamace z důvodu porušeného obalu nemusí být prodávajícím uznána.

7.      Odstoupení od smlouvy

 

7.1.   Kupující má právo odstoupit od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě ode dne uzavření smlouvy a to bez udání důvodů (§ 1829 odst. 1 občanského zákoníku). V takovém případě má kupující právo na vrácení plné ceny produktu. Odstoupení zašle kupující prodávajícímu písemně na jeho kontaktní adresu, která je uvedena v těchto VOP. Odstoupení od smlouvy postačí zaslat elektronicky.

7.2.   V případě odstoupení od smlouvy dle odst.. 7.1 VOP se smlouva od počátku ruší. V takovém případě vrátí prodávající peněžité plnění přijaté od kupujícího, včetně případných nákladů na dodání, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od  smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je společnost od kupujícího přijala. Kupující může vždy požádat o platbu na svůj bankovní účet a       prodávající mu vyhoví. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Kupující pak prodávajícímu       ve stejné době vrátí zboží, od jehož koupi odstupuje, a to na kontaktní adresu prodávajícího. Zboží    musí být kupujícím vráceno nepoškozené neopotřebené a neznečištěné, pokud možno v původním obalu. Prodávající nepřibírá zboží, které je mu vraceno kupujícím na dobírku, což kupující bere na vědomí.

7.3.   Právo podle odst. 7.1 se nevztahuje na zboží objednané jako produkt na míru. Přiměřeně se užije odst. 7.11 VOP.

7.4.   Kupující přiloží k vracenému zboží kopii dodacího listu, popř. faktury a písemné vyjádření o tom, že od smlouvy odstupuje. Uvede své kontaktní údaje a dále uvede, jaký způsob vrácení peněz požaduje.

7.5.   Ve lhůtě 10 – ti dnů od vrácení zboží kupujícím, je prodávající oprávněn přezkoumat vrácené zboží,      za účelem jeho případného poškození, opotřebení či částečného upotřebení.

7.6.   Je-li kupujícím vracené zboží poškozeno, opotřebeno nebo částečně upotřebeno, má prodávající nárok na náhradu škody. Tuto škodu může prodávající jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na           vrácení kupní ceny, popř. nároku na vrácení nákladů na dodání zboží.

7.7.   Kupující je v případě, že odstupuje od smlouvy a zboží vrací povinen, zasílá-li ho prodávajícímu, zabalit ho tak, aby nedošlo k poškození. Za zboží poškozené či zničené při přepravě, kdy k poškození        či zničení došlo použitím nevhodného obalu, nemusí prodávající vrátit kupní cenu.

7.8.   V případě, že kupující vrací zboží prodávajícímu a zvolí způsob přepravy jiný, než ten nejlevnější, který prodávající nabízí, bere na vědomí, že prodávající je povinen uhradit náklady na vrácení zboží   které odpovídá nejlevnějšímu způsobu přepravy, který nabízí.

7.9.   Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté plnění dříve, než mu kupující vrátí zboží, nebo spolehlivě prokáže, že jej odeslal.

7.10.                   Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, v případě odstoupení od smlouvy kupujícím hradí kupující. Prodávající může započíst své náklady spojené s navrácením zboží oproti kupní ceně a nákladům na dodání zboží, které mají být vráceny.

7.11.                   Kupující bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání           spotřebitele nebo pro jeho osobu.

7.12.                   Prodávající má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém           případě vrátí prodávající nejpozději do 5-ti dnů kupujícímu případně zaplacenou kupní cenu. Není – li          dohodnuto jinak, tak způsobem jakým mu byla poukázána. Není-li to takovým způsobem možné, tak bezhotovostně na jeho účet. Kupující poskytne v tomto případě prodávajícímu součinnost.

7.13.                   Poskytne-li prodávající kupujícímu spolu s objednaným zbožím i zboží neobjednané (typicky dar) je tento dar poskytován s rozvazovací podmínkou. Vrací -li kupující objednané zboží, resp. dojde-li k odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, je kupující povinen vrátit i dar.

7.14.                   Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, nemá-li kupující při objednávce splněny své závazky, ačkoliv jsou po splatnosti.

8.      Práva z vadného plnění

 

8.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy občanského zákoníku.

8.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že produkt, který mu poskytuje je bezvadný a má všechny vlastnosti či náležitosti smluvními stranami ujednané, nebo prodávajícím uváděné, či deklarované. Zejména pak, že má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.   Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad. Je-li ke zboží dodáván návod k použití, je kupující povinen držet se tohoto návodu.

8.4.   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy je prodáváno zboží snížené jakosti, a produkty na míru.

8.5.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jejího sídla, popř. elektronicky na oficiální elektronické adrese prodávajícího, která je dostupná na internetovém portále prodávajícího.          Uplatnění reklamace je možné i prostřednictvím elektronické komunikace. Za okamžik uplatnění           reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího písemnou reklamaci.

8.6.   Výše uvedené ustanovení a především záruka za jakost se nepoužije, resp. nevztahuje na produkt, o kterém prodávající prohlásí, že nedosahuje kvality obvyklé, např. tím že má vadu, kterou prodávající označí, je opotřebené, atp. Takový produkt nabízí většinou prodávající jako produkt druhé jakosti a poskytuje za něho slevu. Je-li produkt takto označen, nemůže kupující uplatnit nárok z vadného plnění, týká-li se závada či opotřebení důvodu, pro které je produkt snížené kvality či jakosti.

8.7.   Nedohodnu-li se strany jinak, platí, že jakákoliv korespondence mezi smluvními stranami bude probíhat písemně. Písemnosti se doručují elektronicky, osobně, nebo prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

8.8.   Za adresu společnosti je považována adresa, která je uvedena v těchto VOP.

8.9.   Za adresu kupujícího je považována adresa, kterou uvedl ve svém uživatelském účtu, popř. adresa kterou udá jako doručovací v rámci objednávky. Přednost má adresa uvedená v rámci uživatelského            účtu.

9.      Reklamační řád

 

9.1.   Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost kupujícím a spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a        zákona č. 634/1995 Sb., o ochraně spotřebitele.

9.2.   U všech produktů nabízených prodávajícím kupujícímu, odpovídá prodávající kupujícímu za      to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží kupujícím (dále „záruční lhůta“). Není-li kupující spotřebitelem, je lhůta k uplatnění práva za vady 12 měsíců.

9.3.   U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný.

9.4.   V případě odstranitelné vady u používaného produktu má kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, na   přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

9.5.   Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo     pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem.

9.6.   Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího (nebo osoby prodávajícím určené) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího. Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. Chybí – li některá z části zboží, počíná běh lhůty pro vyřízení reklamace až dodáním chybějících částí.

9.7.   Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti. Prodávající je rovněž oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

9.8.   Není-li prodávající schopen reklamaci vyřídit ve lhůtě dle předchozího odstavce, má kupující právo       na výměnu zboží, popř. na vrácení kupní ceny.

9.9.   Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí záruční lhůty, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, akumulátor), bývá jeho obvyklá životnost při           běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo kupujícího reklamovat zboží v           zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se           nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat           s životností.

9.10.                   Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží, nebo zboží druhé jakosti prodávající neodpovídá za vady způsobené dosavadním používáním nebo opotřebením; u věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vady, pro kterou byla nižší             cena sjednána. Kupující má případně nárok na přiměřenou slevu.

9.11.                   Nárok kupujícího na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká v případě, že:

a) je zjevně porušená ochranná či záruční pečeť, čárový kód či nálepka, pokud na výrobku je

b) došlo k mechanickému poškození zboží

c) s produktem bylo neodborně zacházeno, nebo byla zanedbána péče o zboží.

d) produkt byl používán v rozporu s návodem k použití nebo způsobem pro který není vhodný

e) v dalších případech, ve kterých bude prokázáno, že kupující užíval produkt nesprávně

9.12.                   Reklamaci uplatní kupující tak, že:

 • Informuje prodávajícího, e-mailem (info@eternalshop.cz) či písemně.
 • Pokud to webové rozhraní internetového obchodu umožňuje, může kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní internetového obchodu.
 • Doručí reklamované zboží (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) na kontaktní adresu prodávajícího nebo adresu místa podnikání prodávajícího. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží u prodávajícího, s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
 • Reklamaci je možné uplatnit osobně a to v sídle společnosti.

9.13.                   Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo           telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího. Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě     zdůvodnění zamítnutí reklamace. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

9.14.                   Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou           zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

10.  ADR – mimosoudní řešení sporů

 

10.1.                   V případě že by došlo mezi společností a kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku sporu, který by vyplýval z uzavřené smlouvy a který by se nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, je spotřebitel           oprávněn (nikoliv povinen) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu.

10.2.                   K mimosoudnímu řešení sporů spotřebitele a prodejce je příslušná Česká obchodní inspekce (ČOI).

10.3.                   Kontaktní informace ČOI: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – odd. ADR, Štěpánská 15,           120 00, Praha 2. email: adr@coi.czwww.adr.coi.cz

10.4.                   Kupující, který je spotřebitelem, má dále možnost využít k řešení sporů online formulář zřízený Evropskou komisí a to na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

 
11.  Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

11.1.                   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění (dále též „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále též „nařízení“) (společně dále jako „platná legislativa“)

11.2.                   Kupující výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

a) jméno a příjmení, tituly

b) adresa bydliště,

c) adresa elektronické pošty, telefonní číslo (pevná linka, mobilní telefon),

d) identifikační číslo, daňové identifikační číslo

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3.                   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a           povinností z kupní smlouvy, tj. k účelu prodejnímu a marketingovému, k vedení uživatelského účtu na           e-shopu prodávajícího, vždy v rozsahu nezbytném pro účel, a to včetně realizace elektronické platby a           doručení prostřednictvím doručovací služby. Poskytnuté osobní údaje mohou být ke stejnému účelu           zpřístupněny pověřeným zaměstnancům prodávajícího.

11.4.                   Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku a k tomuto účelu není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Souhlas je možné vyloučit ihned, nebo kdykoliv odvolat způsobem, který je popsán v každém jednotlivém obchodním sdělení nebo informaci, případně je           popsán na webové stránce, na adrese https://eternalshop.cz/zpracovani-osobnich-udaju. Prodávající Kupujícího upozorňuje, že má       možnost podat proti zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel námitku podle čl. 21 odst. 2 a odst. 3 nařízení. Pokud Kupující souhlas odvolá, prodávající přestane osobní údaje pro tento účel      zpracovávat.

11.5.                   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Kupující by měl bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajů. V opačném    případě se vystavuje (byť i částečné) nemožnosti řádného plnění prodávajícího, vyplývajícího ze smlouvy. Stejně tak má kupující právo žádat prodávajícího o opravu správnosti jím vedených údajů.

11.6.                   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit zpracovatele, popřípadě jinou osobu. Pokud tak učiní, tak pouze na základě právního jednání, jež zaváže takovou osobu k dodržování platné legislativy. S výjimkou osob, které realizují přepravní a doručovací služby, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím stranám. Případnou výjimku tvoří třetí strana jejímž prostřednictvím je realizována elektronická platba      předmětu koupě (příjemci osobních údajů).

11.7.                   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.8.                   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.9.                   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)      požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

b)      požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

c)      vznést proti zpracování námitku

d)      podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7

www.uoou.czposta@uoou.cz

 

 

11.10.               Požádá-li kupující o informaci o kategorii a rozsahu o něm zpracovávaných osobních údajů, je mu           prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.11.               Prodávající je ve smyslu platné legislativy registrován jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

11.12.               Kupující je oprávněn požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje, jež má povinnost vést ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu předal jinému správci, popř. samotnému kupujícímu. Prodávající žádosti vyhoví, je-li to technicky proveditelné, a nejsou-li s takovou operací spojeny neúměrné náklady. Žádost je kupující povinen podat písemně.

11.13.               Kupující je oprávněn požádat prodávajícího, aby o něm vymazal ty údaje, které se ho týkají.           Prodávající této žádosti vyhoví, jsou – li k tomu splněny důvody, za kterých lze údaje vymazat (čl. 17 nařízení) Pokud jsou důvody pro výmaz splněny, prodávající provede výmaz bez zbytečného odkladu,           případně vyrozumí kupujícího, proč nelze jeho žádosti vyhovět. Žádost kupujícího musí být           prodávajícímu doručena písemně.

11.14.               Kupující má právo svůj souhlas se zpracováním odvolat. Současně bere kupující na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před       jeho odvoláním.

11.15.               Prodávající se zavazuje uplatňovat vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů kupujícího a případně třetích osob proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě,           úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků, spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel, případně jiných vhodných opatření.

11.16.               Správcem osobních údajů je společnost KVADRANT ČÁSLAV, s.r.o. se sídlem Husova 215, 286 01 Čáslav, IČ: 26482967, .cz/oou

11.17.               Prodávající prohlašuje, že při zpracovávání osobních údajů nebudou zpracovávány žádné citlivé osobní údaje ve smyslu ustanovení § 4 písm. b) zákona, resp. osobní údaje zvláštních kategorií ve smyslu čl. 9 nařízení.

11.18.               Prodávající a kupující prohlašují, že za zpracování osobních údajů nevzniká ani jedné ze smluvních           stran nárok na odměnu.

11.19.               Prodávající a kupující jsou při plnění uzavřené smlouvy povinni postupovat v souladu se zákonem a s nařízením.

12.  Obchodní sdělení a cookies

 

12.1.                   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem           prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Souhlas je možné vyloučit ihned, nebo kdykoliv odvolat způsobem, který je popsán v každém jednotlivém obchodním sdělení nebo informaci, případně je popsán na webové stránce, na adrese /oou. Prodávající kupujícího upozorňuje, že má možnost podat proti zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel námitku            podle čl. 21 odst. 2 a odst. 3 nařízení. Pokud kupující souhlas odvolá, prodávající přestane osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

12.2.                   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13.  Závěrečná ustanovení

 

13.1.                   Formu doručování si smluvní strany mohou stanovit dohodou.

13.2.                   Oznámení týkající se vztahů kupujícího a společnosti, zejména týkající odstoupení od smlouvy, se považuje za doručené, je - li doručeno elektronicky na známou elektronickou adresu smluvní strany, nebo poštou, formou doporučeného dopisu, není-li smluvními stranami dohodnuto nebo stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich přečtení druhou stranou, v případě dodání prostřednictvím pošty jejich      platným doručením.

13.3.                   Tyto obchodní podmínky se řídí platným právním řadem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 občanský zákoník v platné m a účinném znění, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,   v platném a účinném znění a souvisejícími právními předpisy.

13.4.                   Veškeré změny nebo doplňky těchto obchodních podmínek se činí pouze písemnými dodatky, které           budou zveřejňovány v elektronické podobě na internetové adrese společnosti.

13.5.                   Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.6.                   Internetové rozhraní obchodu používá službu GOOGLE Analytics, která mimo jiné využívá souborů „cookies“. Uživatel souhlasí s „cookies“ jako službou. Svůj souhlas stvrzuje tím, že souhlasí s těmito VOP. Více o službě GOOGLE Analytics, která využívá souboru „cookies“           (https://www.google.com/intl/cs_ALL/analytics/features/index.html).

13.7.                   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,           namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení.

13.8.                   Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s uzavíranými           smlouvami a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu uzavíraných smluv, zejména učinit veškeré právní a jiné úkony k tomu nezbytné.

13.9.                   Odesláním objednávky odběratel prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, rozumí jim a souhlasí s nimi.

13.10.               Kupující bere na vědomí, že společnost archivuje VOP i jednotlivé kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu nebo způsobem stranami dohodnutým. Archiv je v elektronické podobě a není přístupný třetím osobám (s výjimkou smluvních či zákonných důvodů). Společnost poskytne kupujícímu na jeho požádání VOP nebo uzavřenou smlouvu v textové podobě (nejčastěji v el. podobě na elektronickou adresu)

13.11.               Společnost není ve vztahu k odběrateli vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.12.               Společnost může znění VOP měnit či doplňovat. Kupujícího vždy vhodnou formou upozorní, že došlo ke změně či doplnění VOP.

13.13.               Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhlášení. Den vyhlášení je 9.4.2019.

 

 

Kontaktní údaje:

KVADRANT ČÁSLAV, s.r.o.
Husova 215
286 01 Čáslav
IČ: 26482967

https://eternalshop.cz

info@eternalshop.cz